Obchodní podmínky internetového obchodu netgate.sk se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Definice pojmů

Pokud nevyplývá z kontextu něco jiného, ​​níže uvedené pojmy mají následující význam: netgate.sk, prodávající nebo dodavatel znamená NETGATE Technologies sro, Tajovského 8, 971 01 Prievidza, IČ: 36710881, DIČ: 2022297431. Odběratel, zákazník nebo kupující - fyzická nebo právnická osobu, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím Zboží nebo položka - znamená všechny produkty uvedené v platném katalogu a ceníku obchodu netgate.sk.

Objednávání a dodávky zboží

1. vložte zboží do košíku

2. vyplňte údaje potřebných pro nákup

3. zvolte způsob platby a doručení zboží

4. potvrďte objednávku

Objednávky vyřizujeme co nejdříve v průběhu dne a zákazníkovi zašleme email o potvrzení objednávky, způsobu platby, stavu zboží na skladě a o odeslání zboží. V některých případech můžeme žádat o telefonické potvrzení objednávky, proto je při objednávání nutno uvést Váš telefonický kontakt. V případě, že budeme objednávku ověřovat a nedovolí se, objednávku zrušíme.

Způsob platby

Dobírka, Bankovní převod, Paypal, Internet banking, Platební karty, OmniPay, MojePlatba, ePlatby, mPeníze, Fio banka, Česká spořitelna, superCASH, GoPay účet, Bitcoin

Dodací lhůty a expedice zboží

Při volbě dodání e-mailem je objednávka vyřízena a zaslána zpravidla v rámci jednoho dne.

Zboží, které je skladem, je obvykle vyexpedováno za 1 až 2 dny. O zboží, které nemáme na skladě, Vás budeme informovat. Standardně zboží zasíláme prostřednictvím České / Slovenské pošty ve formě balíčku na dobírku. Od momentu vyexpedování zboží je obvyklá dodací lhůta je 1-2 pracovní dny. Závisí to však od pošty a někdy se může prodloužit. Pokud zboží neobdržíte do týdne od oznámení o expedici zboží, kontaktujte nás prosím.

Převzetí zboží

Zákazník má při přebírání zásilky zkontrolovat jeho kompletnost a neporušenost. Zjistí-li vady zboží, tuto skutečnost je třeba neprodleně oznámit. Jakékoliv pozdější reklamace týkající se množství zboží, zda jeho fyzického poškození, není možné akceptovat.

Ceny

Seznam zboží i s prodejními cenami je obsažen v katalogu. Prodávající si vyhrazuje právo aktualizovat tento katalog a ceník podle změn cen zboží výrobcem resp. distributorem, od kterého prodávající zboží objednává. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny v platném ceníku. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH (20%).

Platby

Platby se provádějí v českých korunách, přičemž platba probíhá v hotovosti při přebírání dobírky nebo předem vkladem na účet prodávajícího.

Zrušení objednávky

Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, že

1, kupující uvede neplatná data

2, kupující zvolí jako způsob platby platbu předem na účet a ani po vyzvání (e-mailem nebo telefonicky) nezaplatí celou částku za objednané zboží.

Kupující má právo zrušit objednávku do chvíle doručení e-mailu potvrzujícího expedování objednaného zboží. Po obdržení potvrzujícího e-mailu není možné objednávku zrušit a kupující je povinen zásilku probrat a zaplatit celou částku. V případě, že kupující nepřevezme zásilku a nezaplatí celou částku za objednané zboží, prodávající je oprávněn požadovat úhradu všech nákladů na dopravu a balné od kupujícího.

Vrácení zboží / Odstoupení od smlouvy

Postup při vrácení zboží / odstoupení od smlouvy:

- Vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy. FORMULÁŘ ODSTOUPIT OD SMLOUVY

- Zboží zabalte a pošlete spolu s formulářem a kopií faktury na naši adresu: NETGATE Technologies s.r.o., Tajovského 8, 971 01 Prievidza. Připište i číslo vašeho účtu kam chcete vrátit peníze.

- Zásilku doporučujeme pojistit. Nezasílat na dobírku. Dobírky nepřebíráme.

- Po obdržení zásilky vám zašleme informační e-mail

- Peníze na účet zašleme do 14 dnů

Podmínky odstoupení od smlouvy

Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodu vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím .

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodán jako poslední , b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně v určeném období ode dne převzetí prvního dodaného zboží. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu nebo pomocí formuláře, který je Uvedný v těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění, zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, zrušuje se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že jejich ponese sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu: a) hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši b) náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány podle ceníku pro pozáruční servis zboží.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou: - prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, - prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který ne je vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, - prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil, - poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy. - Prodej zboží, které bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontován nábytek apod.

Ustanovení čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

Reklamace

Reklamační řád netgate.sk se řídí příslušnými právními předpisy platnými v České republice a v Evropské Unii. Standardní reklamace nekvalitního nebo poškozeného zboží Reklamovat je možné pouze zboží zakoupené od netgate.sk, zaplacen a jen v průběhu záruční doby, která je na všechny výrobky 2 roky. Reklamace je vyřizována v souladu s platným Obchodním zákoníkem. netgate.sk je povinné reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího zahájení.

Postup reklamace:

1, kontaktujte nás emailem pomocí kontaktního formuláře.

2, zašlete zboží na adresu odesílatele Vašeho balíku - NE DOBÍRKOU.

3, přibalte ke zboží fakturu / dodací list a stručný popis problému.

4, doručení reklamovaného zboží k nám, Vám potvrdíme emailem. Pokud se tak nestane do dvou týdnů od data odeslání, kontaktujte nás, protože mohlo dojít ke ztrátě v přepravě. o průběhu reklamace Vás budeme informovat.

Stížnost na přepravce zboží

Ve vzácných případech se stává, že dojde k poškození zboží v důsledku špatného zacházení doručovatelem. Pokud se doručovatel pokouší doručit poškozen nebo nekompletní zboží nebo obal, zákazník může odmítnout takový zboží převzít, případně může ho převzít, ale zároveň doporučujeme zásilku před doručovatelem otevřít, pečlivě prozkoumat a sepsat zápis o škodě. Takový zápis je doručovatel povinen podepsat. Pokud máte podezření, že došlo k poškození zboží vinou přepravce, kontaktujte nás prosím neprodleně.

Záruční doba

Na veškeré prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy a podmínky v těchto obchodních podmínkách výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Prodávající ani odběratel neodpovídá za opožděné plnění svých závazků vyplývajících z těchto podmínek, pokud takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, a tato strana má právo na přiměřené prodloužení lhůty při plnění svých závazků.

Orgán dozoru

Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inspektorát SOI pro Středočeský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele tel. č .: 02/58272 172-3 fax č .: 02/58272 170

Alternativní způsob řešení spotřebitelských sporů

    
Vážený spotřebiteli. Pokud se domníváte, že jsme porušili vaše práva, nebo nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na naši emailovou adresu: support@netgate.sk
    
Pokud Vám odpovíme na tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání na uvedenou emailovou adresu, případně nebudete spokojeni s naším řešením, pak na základě novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, máte právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů.
    
Návrh můžete podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 CFU Na podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je dostupný i na webovém sídle příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.
    
Seznam subjektů alternativního řešení sporů k datu 10.4.2016 je zde: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
    
Adresa na podávání podání v elektronické podobě na Slovenskou obchodní inspekci je ars@soi.sk.
    
Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např .:

    
pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur;
    
pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést pouze s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně.

    
Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
    
Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.


OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 Osobní údaje jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Podle článku 13 odst. 2 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016-679, jsou osobní údaje zákazníka nezbytné k tomu, abychom s ním mohli uzavřít smlouvu a pokud nám osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání atd.) neposkytne, pak s ním nemůžeme uzavřít smlouvu.

Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 25. 5. 2018. Naposledy aktualizováno 25. května 2018.